Nyt FBU-Syd

Gå til indhold

Hoved menu

FBU Vedtægter


  

  

  
   
 

Vedtægter for
FBU ForældreLANDSforeningen


 
CVR nr 12925077


Vedtægterne træder i kraft d. 1. januar 2019

Vedtægter for FBU


Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er FBU ForældreLANDSforeningen, stiftet 21. september 1969. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat, pt Gentofte kommune.

§ 2            Vedtægterne dækker på én gang FBU ForældreLANDSforeningen og de tilknyttede lokale foreninger, jfr. § 17.

Formål
§ 3 FBU ForældreLANDSforeningen er en frivillig social forening. FBU’s mål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet ved:
• at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
• at støtte og rådgive den enkelte forælder
• at være bisidder for den enkelte forælder

• at drive FBU - LINIEN som en åben og anonym telefonrådgivning
• at have en organisering af støtten til FBU´s frivillige, der "støtter op" samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, som de lokale foreninger og landsforeningen tilbyder.
• at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien.

 FBU´s formål er endvidere  
• at arbejde for, at forældre mødes med respekt, betragtes som aktive deltagere og inddrages ligeværdigt i den proces, der skal føre til løsningen af et barns, en ungs eller en families vanskeligheder
• at arbejde for, at familier får den bedst mulige og mest tidssvarende sociale støtte
• kontinuerligt at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiers særlige behov for støtte før, under og efter børn og unges anbringelse
• at søge samarbejde med andre organisationer og sammenslutninger, der har opgaver/interesser tilfælles med FBU.

Formålets opnåelse
§ 4 a. Organisering
FBU er en landsdækkende organisation. FBU er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende.
Aktiviteter til opfyldelse af FBU ForældreLANDSforeningens formål udføres af ansatte i samarbejde med frivillige.

§ 4 b. Det frivillige støttearbejde
Aktiviteter i lokalforeningerne udføres af frivillige.  
Samarbejde mellem ansatte og frivillige skal foregå i en atmosfære af åbenhed, respekt og gensidig tillid.

Medlemmer

§ 5 Medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Støttemedlemskab kan tegnes af organisationer, institutioner og enkeltpersoner.  

Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn og unge, der modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, samt andre personer med interesse for FBU´s arbejde, kaldet personligt medlemskab.

Personligt medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab.

Med personligt medlemskab er man valgbar og har stemmeret.
 
Som støttemedlemmer optages institutioner, opholdssteder, plejefamilier, fagpersoner som f.eks. pædagoger, socialrådgivere, psykologer og advokater, organisationer, kommuner samt andre med interesse for området.

Støttemedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Støttemedlemskab for døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge giver 5 forældre med tilknytning til institutionen mulighed for at deltage i foreningens forældrerettede aktiviteter.
 
Hovedbestyrelsen kan udpege æresmedlemmer efter indstilling fra Hovedbestyrelsen eller fra bestyrelsen for en lokalforening. (Æresmedlemskab er kontingentfri og har ikke stemmeret).

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til Landsforeningen.
Medlemskab i Landsforeningen dækker også medlemskab af lokalforeningen.


Kontingent
§ 6 Medlemskab tegnes for et kalenderår og er gyldigt, når betaling har fundet sted til landsforeningen. Fortsat kontingent opkræves i januar måned.

Dersom medlemskab tegnes efter 1. oktober dækker kontingent også det efterfølgende kalenderår.

Medlemskontingentets størrelse og andel herfra til lokalforeningerne fastsættes for det efterfølgende kalenderår af Hovedbestyrelsen på det årlige ordinære møde.
Lokalforeningernes andel af kontingentet opgøres pr. 30. september og overføres til lokalforeningerne senest 15. oktober samme år.


Organisation

§ 7 FBU virker gennem:

 Hovedbestyrelse   
• Sekretariat
• Udvalg
 Lokalforeninger
 Medlemmer


Hovedbestyrelsen

§ 8 Hovedbestyrelsen er FBU’s øverste myndighed.

Hovedbestyrelsens medlemmer er medlem af FBU ForældreLANDSforeningen.


Hovedbestyrelsens sammensætning

§ 9 Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer:

5 lokalformænd som er valgt på lokalforeningens generalforsamling. Har lokalforeningen ingen bestyrelse, kan det medlem som er valgt på et medlemsmøde deltage, dog uden stemmeret. (se §17).

4 medlemmer udpeges på grundlag af faglige kompetencer og særlig interesse for FBU’s arbejde.  

2 medlemmer udpeges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence og/eller særlig indsigt i det sociale arbejde med børn, unge og deres familier.

2 medlemmer udpeges ud fra det kriterium, at den/de pågældende besidder uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence og/eller særlig indsigt i økonomi/administration/ledelse/jura og/eller bestyrelsesarbejde i øvrigt.

FBU ForældreLANDSforeningens forretningsudvalg udpeger de 4 bestyrelsesmedlemmer til den første hovedbestyrelse.

På det konstituerende hovedbestyrelsesmøde, må det aftales, hvem som sidder for 2 år og hvem som starter med 1 år.
Bestyrelsen er herefter selvsupplerende for så vidt angår de 4 udpegede medlemmer.
Genudpegning kan finde sted.

Formand og næstformand i hovedbestyrelsen vælges på hovedbestyrelsesmøde i april. Formand vælges blandt de 4 udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer, næstformand vælges blandt FBU’s lokalformænd. Alle valg er for 2 år.

 
Hovedbestyrelsen er ikke lønnet. Der ydes godtgørelse for rejse / transportudgifter til møderne.


Hovedbestyrelsens arbejde / opgaver

§ 10 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for FBU Forældre LANDSforeningens drift i overensstemmelse med FBU´s vedtægter, herunder formålsbestemmelser.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et budget og føres regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Der skrives referat om alle beslutninger truffet af bestyrelsen. Referatet underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstkommende møde.

Hovedbestyrelsen holder møde, når der efter formand eller sekretariatets skøn er behov herfor, dog mindst 4 gange årligt. Endvidere skal der afholdes hovedbestyrelsesmøde, når mindst 2 medlemmer af hovedbestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom.

Møderne i hovedbestyrelsen ledes af formanden.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Sekretariatets daglige leder fungerer som sekretær for hovedbestyrelsens møder.

Indkaldelse til møde foretages skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte et tidsbegrænset ad hoc udvalg blandt hovedbestyrelsens medlemmer, som kan varetage specifikke opgaver for hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til konkrete arbejdsopgaver. Til udvalg kan hovedbestyrelsen foreslå medlemmer fra lokalforeningen samt foreslå medlemmer fra områder uden lokalforening. Udvalgenes planer for aktiviteter forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
Der udarbejds et kommisorium for udvalget arbejde.
Årsmøde Hovedbestyrelsen er forpligtet til at indkalde til 1 årligt årsmøde, hvor lokalforeningernes bestyrelser deltager sammen med hovedbestyrelsen.
Årsmødets formål er at sikre dialog og information mellem hovedbestyrelse og lokalforeningernes bestyrelser samt lokalforeningernes bestyrelser imellem, herunder;
- Orientering om FBU´s arbejde gennem beretning fra Landsforeningen samt beretninger fra lokalforeningerne.
- Orientering om landsforeningens årsrapport (regnskab) samt lokalforeningernes årsregnskaber
- Orientering om landsforeningens udviklingplan, samt lokalforeningernes fremtidsplaner.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges og besluttes på årsmødet. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.

Derudover skal årsmødet indeholde et fællesfagligt indhold.


Sekretariat

§ 11 FBU ForældreLANDSforeningens daglige drift varetages af sekretariatet.

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger FBU’s daglige leder af sekretariatet.

I samarbejde med hovedbestyrelsen ansætter og afskediger leder af sekretariatet øvrigt personale.

Den daglige leder samarbejder med Hovedbestyrelsen om opnåelse af FBU´s formål. Den daglige leder har ansvar for, at drift af FBU´s aktiviteter sker med respekt for FBU´s formålsbestemmelse, samt for at FBU drives i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning samt fastsatte retningslinjer i bevillinger m.v.

Daglig leder er ansvarlig for Landsforeningens økonomi, herunder regnskab, budget, ansøgninger m.m.  


Økonomi, regnskab og revision

§ 12 FBU’s regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for hovedbestyrelsen til godkendelse.

Regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Tildelte økonomiske midler kan have et andet regnskabsår end kalenderåret.


Tegningsregel

§ 13 FBU tegnes af hovedbestyrelsens formand og daglig leder i forening.
Indkøb til FBU i overensstemmelse med den daglige drift i henhold til det godkendte budget kan foretages af daglig leder eller af det øvrige personale efter bemyndigelse fra daglig leder.


Hæftelse

§ 14 For FBU’s forpligtelse hæfter alene dens formue. Hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for FBU’s gæld eller andre forpligtelser.


Ændring af vedtægter

§ 15 Til ændring af nærværende vedtægt kræves 2/3 fletal af de på Årsmødet afgivne stemmer.


Opløsning

§ 16 Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på et hovedbestyrelsesmøde, efterfulgt af et møde, hvor alle medlemmer indkaldes, og hvor FBU’s opløsning er eneste punkt på dagsorden. Medlemsmøde skal indvarsles med 4 ugers varsel efter beslutning i hovedbestyrelsen.

På medlemsmødet kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer for at opløse foreningen.

Ved eventuelt opløsning af FBU overgår foreningens midler til organisationer, der arbejder i overensstemmelse med FBU’s formålsparagraf. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver.


Lokalforeningerne

§ 17 Det tilstræbes at oprette lokalforeninger, så hele landet dækkes.
Lokalforeningens arbejdsopgaver er at varetage frivilligt støtte- og rådgivningsarbejde samt medlemsaktiviteter i lokalområdet. I lokalforeningen arbejdes der med indsamling af materiale og oplysninger, som kan danne grundlag for FBU’s initiativer på landsplan.

Der oprettes lokalforeninger, som dækker en region.

Landsforeningen forpligter sig til at indkalde til et medlemsmøde i 1. kvartal for medlemmer i de regioner, som ikke har en lokalforening. På dette møde vælges 1 medlem som repræsentant til hovedbestyrelsen, dog uden stemmeret i hovedbestyrelsen.


Navn og hjemsted

§ 18 a Lokalforeningens navn er FBU Forældrelandsforeningen, Region xx

Lokalforeningen er hjemmehørende på lokalformandens hjemadresse (kommune).

Lokalforeningen er en lokalafdeling af FBU ForældreLANDSforeningen.


Formål

§ 18 b Se § 3, svarende til landsforeningen.  


Medlemmer

§ 18 c Se § 5, svarende til landsforeningen.


Lokalforeningens bestyrelse

§ 18 d Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Valgene gælder for en 2 årig periode.

På lige årstal vælges:  På ulige årstal vælges:
formand
næstformand  
kasserer
1 bestyrelsesmedlem  1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelses suppleant  1 bestyrelses suppleant
1 revisor   1 revisor
1 revisorsuppleant


Formand i lokalforeningen er født medlem af landsforeningens hovedbestyrelse

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle fremmødte ordinære medlemmer, der har betalt kontingent til Landsforeningen.

Dog kan støttemedlemmer og medlemmer fra andre lokalforeninger vælges til poster som revisor og revisorsuppleant.
  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Lokalforeningens vedtægter er standardvedtægter og kan ikke fraviges uden godkendelse af Landsforeningens Årsmøde.

Uoverensstemmelse i lokalforeningen om tolkning af vedtægterne kan af lokalbestyrelsen forelægges hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.


Regnskab og økonomi

§ 18 e Lokalforeningen hæfter alene med sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.

Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret. Foreningsmidler indsættes i bank. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer.

De valgte revisorer skal foretage ordinær revision og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Lokalforeningen får andel af de til Landsforeningen indbetalte kontingentmidler iflg. § 6. Der må ikke opkræves ekstra kontingent for medlemmerne i lokalforeningen.

Dersom lokalforeningens regnskab ikke revideres af ekstern revisor, kan Landsforeningen udpege en person, som er forpligtet til at gennemgå lokalforeningens regnskabsmateriale.


Generalforsamlingen

§ 18 f Lokalforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Valg skal være skriftlige, dersom blot et medlem forlanger det.

Genvalg kan finde sted på alle poster. Ved fravær skal der foreligge skriftligt tilsagn. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelsen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

1) Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere
2) Årsberetning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen
6) Eventuelt.

Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling skal lokalforeningens årsberetning, regnskab, bestyrelsesliste indsendes til Landsforeningens sekretariat.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 18 g Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når flertallet af bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og der kan forlanges skriftlig afstemning som ved den ordinære generalforsamling.


Opløsning af lokalforeningen

§ 18 h Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal fremsættes på en ordinær generalforsamling.
Vedtages forslaget efter reglen om vedtægtsændringer (2/3 flertal) skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalforeningens opløsning er eneste punkt på dagsorden. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med almindeligt stemmeflertal.


Lokalforenings midler ved opløsning

§ 18 i Ved eventuelt opløsning af lokalforeningen overgår lokalforeningens midler til Landsforeningen.
Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver.Vedtægterne træder i kraft d. 1. januar 2019

Vedtaget på FBU ForældreLANDSforeningens Repræsentantskabsmøde d. 26. maj 2018


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu