Nyt FBU-Syd

Gå til indhold

Hoved menu

FBU Vedtægter


Vedtægter for FBU


Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 20.05.2006
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 12.05.2007
Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2011Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er FBU ForældreLANDSforeningen, stiftet 21. september 1969.
Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat – Gentofte Kommune.

Formål
§ 2 FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet, ved:
 at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
 at støtte og rådgive den enkelte forældre
 at være bisidder for den enkelte forældre
 at drive FBU - LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning
 at have en organisering af støtten til FBU´s frivillige støttepersoner, der "støtter op" samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og

landsforeningen tilbyder
 at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien.

FBU´s formål er endvidere
 at arbejde for, at forældre mødes med respekt, betragtes som aktive deltagere og inddrages ligeværdigt i den proces, der skal føre til løsningen af et barns, en ungs eller en families vanskeligheder
 at arbejde for, at familier får den bedst mulige og mest tidssvarende sociale støtte
 kontinuerligt at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiers særlige behov for støtte før, under og efter børn og unges anbringelse
 at søge samarbejde med andre organisationer og sammenslutninger, der har opgaver/interesser tilfælles med FBU.
Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Arbejdsform:

Aktiviteter til opfyldelse af FBU’s formål udføres hovedsageligt ved frivilligt, ulønnet arbejde.
Samarbejdet mellem de frivillige skal foregå i en atmosfære af åbenhed, respekt og gensidig tillid.
FBU har vedtaget etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet. Frivillige støttepersoner i FBU bekræfter med deres underskrift på en erklæring, at de er bekendt med foreningens etiske rammer.
Der sker kun registrering af personlige oplysninger, der er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der får støtte fra eller deltager i foreningens aktiviteter.
Medlemmer

§ 3 Medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Støttemedlemskab kan tegnes af organisationer, institutioner og enkeltpersoner.
Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn og unge, der modtager eller har modtaget særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser, samt andre personer med interesse for FBU´s arbejde, kaldet personligt medlemskab.
Personligt medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab.
Med personligt medlemskab er man valgbar og har stemmeret.
Som støttemedlemmer uden stemmeret optages institutioner, opholdssteder, pleje-familier, fagpersoner som f.eks. pædagoger, socialrådgivere, psykologer og advokater, organisationer, kommuner samt andre med interesse for området.
Støttemedlemskab for døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge giver 5 forældre med tilknytning til institutionen mulighed for at deltage i foreningens forældrerettede aktiviteter.
Døgninstitutioner er medlem i den lokalforening, hvor institutionen har driftsover-enskomst.
Repræsentantskabet kan udpege æresmedlemmer efter indstilling fra forretnings-udvalget eller bestyrelsen for en lokalforening. (Æresmedlemskab er kontingentfri
og uden stemmeret).
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til landsforeningen.
Medlemskab i landsforeningen dækker også medlemskab af lokalforeningen.
Kontingent

§ 4 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Medlemskab tegnes for et kalenderår og er gyldigt, når betaling har fundet sted til landsforeningen. Fortsat kontingent opkræves i januar måned.
Dersom medlemskab tegnes efter 1. oktober dækker kontingent også det efterfølgende kalenderår.
Kontingent og andel herfra til lokalforeningerne for det kommende år fastsættes af repræsentantskabet på maj mødet.
Lokalforeningernes andel af kontingentet opgøres pr. 30. september og overføres til lokalforeningerne senest 15.oktober samme år.
Organisation

§ 5 FBU virker gennem
 repræsentantskab (se § 6)
 forretningsudvalg og sekretariat (se § 6 a og 6 b)
 udvalg (se § 6 d)
 lokalforeninger (se § 11)
Repræsentantskabet

§ 6 Repræsentantskabet er FBU ForældreLANDSforeningens højeste myndighed og består af de af lokalforeningerne valgte repræsentanter. (iflg. § 11 d)
Der afholdes årligt 2 ordinære repræsentantskabsmøder, i henholdsvis maj og november.
Stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er fremmødte repræsentanter eller - ved repræsentanters fravær - deres suppleanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal repræsentanter.
Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Valg skal være skriftlige, såfremt en repræsentant anmoder om det.
Repræsentantskabsmøder skal indvarsles mindst 6 uger før afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være forretnings-udvalget i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
Minimums-dagsorden for repræsentantskabets mødet i maj:
1) Valg af dirigent
2) Udpegning af stemmetællere
3) Årsberetning fra Forretningsudvalget
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
6) Valg af forretningsudvalg
7) Valg af 2 interne revisorer
8) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9) Fastsættelse af kontingent og andel herfra til lokalforeningerne
10) Orientering om økonomi for det igangværende år
11) Fastlæggelse af forretningsorden for forretningsudvalget
12) Fastsættelse af refusion for rejseudgifter m.m.
13) Nedsættelse af udvalg og medlemmer hertil
14) Fastsættelse af dato for næste møde
15) Eventuelt
Minimums dagsorden for repræsentantskabetsmødet i november:
1) Valg af ordstyrer
2) Orientering fra forretningsudvalget, herunder økonomi
3) Orientering fra udvalg
4) Orientering fra arbejdet i lokalforeningerne
5) Indkomne forslag (ej vedtægter)
6) Visioner og handlingsplan for det kommende år
7) Budgetgodkendelse for det kommende år
8) Fastsættelse af dato for næste møde
9) Eventuelt

Forretningsudvalg
§ 6 a Forretningsudvalget er FBU daglige ledelse.
Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af
5 medlemmer (formand, næstformand og kasserer samt 2 medlemmer).
Valg gælder for 2 år. På ulige årstal vælges landsformand og et medlem, og på lige årstal vælges næstformand, kasserer og 1 medlem.
Forretningsudvalgets opgaver og kompetence fastlægges i forretningsorden godkendt af repræsentantskabet.
Lønnet personale

§ 6 b Repræsentantskabet beslutter oprettelse og nedlæggelse af stillinger med lønnet personale.
Forretningsudvalget har kompetence til at ansætte og afskedige lønnet personale.
Interne revisorer

§ 6 c De interne revisorer vælges for 2 år – 1 i ulige årstal og 1 i lige årstal.
De interne revisorer vælges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet.

Udvalg
§ 6 d Repræsentantskabet og forretningsudvalget kan nedsætte udvalg til konkrete arbejdsopgaver, dog skal mindst et medlem af repræsentantskabet have sæde i udvalget. Til udvalg kan repræsentanter foreslå medlemmer fra egen lokalforening. Forretningsudvalget kan foreslå medlemmer fra områder uden lokalforening. Udvalgenes planer for aktiviteter forelægges forretningsudvalget til godkendelse.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§ 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når forretningsudvalget eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer finder anledning hertil og indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at repræsentantskabet har modtaget anmodning herom.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Valg skal foretages skriftligt, hvis blot en repræsentant anmoder om det.

Økonomi, regnskab og revision
§ 8 FBU hæfter med sin formue. Repræsentantskabet og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
Repræsentantskabet er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overens-stemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse på repræsentantskabets møde i maj.
Forretningsudvalget indstiller budget til godkendelse på repræsentantskabets møde i november.
Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i bank/giro. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer.
Revision foretages af ekstern revisor, dersom bevillingsyder foreskriver det.
Den ordinære revision foretages af de interne revisorer, som selv tilrettelægger deres arbejde.

Ændring af vedtægter
§ 9 Til ændring af nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de på repræsentantskabs-mødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer behandles på mødet i maj.
Opløsning

§ 10 Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på et repræsentantmøde, efterfulgt af et møde, hvor alle medlemmer indkaldes, og hvor FBU’s opløsning er eneste punkt på dagsorden. Medlemsmøde skal indvarsles med 4 ugers varsel efter beslutning i repræsentantskabet.
På medlemsmødet kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer for at opløse fore-ningen.
Ved eventuelt opløsning af FBU overgår foreningens midler til organisationer, der arbejder i overensstemmelse med FBU’s formålsparagraf. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver.

Lokalforeningerne
§ 11 Det tilstræbes at oprette lokalforeninger, så hele landet dækkes.
Lokalforeningens arbejdsopgaver er at varetage støtte- og rådgivningsarbejdet samt medlemsaktiviteter i lokalområdet. I lokalforeningen arbejdes der også med indsam-ling af materiale og oplysninger, der kan danne grundlag for FBU’s initiativer på landsplan.
Der kan oprettes lokalforeninger med følgende afgrænsning:
Jylland, Nord
Dækkende følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands kommune (11 kommuner).
Jylland, Midt - Vest
Dækkende følgende kommuner: Skive, Lemvig, Viborg, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Brande-Ikast, Silkeborg (9 kommuner).
Jylland, Midt - Øst
Dækkende følgende kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Århus, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Samsø (10 kommuner).
Jylland, Syd - Vest
Dækkende følgende kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen (4 kommuner).
Jylland, Syd - Øst
Dækkende følgende kommuner: Billund, Kolding, Fredericia, Vejle (4 kommuner).
Jylland, Syd
Dækkende følgende kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder
(4 kommuner).
Fyn
Dækkende følgende kommuner: Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Langeland, Ærø (10 kommuner).
Sjælland, Midt
Dækkende følgende kommuner: Lejre, Køge, Stevns, Greve, Roskilde, Solrød
(6 kommuner).
Sjælland, Vest
Dækkende følgende kommuner: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø (6 kommuner).
Sjælland, Syd
Dækkende følgende kommuner: Guldborg, Lolland, Næstved, Faxe, Vordingborg
(5 kommuner).
Hovedstaden, Nord og Bornholm
Dækkende følgende kommuner: Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Egedal samt Bornholms Regionskommune (10 kommuner).
Hovedstaden, Midt
Dækkende følgende kommuner: Rudersdal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby - Tårbæk, Gentofte, Høje - Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre (15 kommuner).
Hovedstaden, Øst
Dækkende følgende kommuner: Tårnby, Dragør, København, Frederiksberg
(4 kommuner).
Efter anmodning fra en lokalforening til repræsentantskabet kan en eller flere lokalforeninger sammenlægges til én lokalforening. Sammenlægningen kan ophæves igen, når der rettes anmodning herom til repræsentantskabet.
Landsforeningen forpligter sig til at indkalde til et medlemsmøde i 1. kvartal for medlemmer i de områder, som ikke har en lokalforening. På dette møde vælger medlemmer i de berørte områder én repræsentant samt én suppleant til repræsentant-skabet.
Hver lokalforening vælger som hovedregel 2 repræsentanter og 1 suppleant til FBU’s repræsentantskab.
Dette gælder også en lokalforening, sammenlagt af flere, hvis lokalforeningen ikke er regionsdækkende.
Hver lokalforening, som efter godkendelse i Repræsentantskabet dækker et område svarende til en region, vælger et antal repræsentanter og 1 suppleant til FBU’s repræsentantskab.
Antallet af repræsentanter er fastsat ud fra følgende nøgle:
00 – 15 kommuner i regionen = 3 repræsentanter
15 – 25 kommuner i regionen = 4 repræsentanter
25 – 35 kommuner i regionen = 5 repræsentanter
Det medfører følgende fordeling:
Region Syddanmark 22 kommuner 4 repræsentanter
Region Midtjylland 19 kommuner 4 repræsentanter
Region Nordjylland 11 kommuner 3 repræsentanter
Region Sjælland 17 kommuner 4 repræsentanter
Region Hovedstaden 29 kommuner 5 repræsentanter
Repræsentanterne skal være medlemmer af lokalforeningens bestyrelse eller suppleant i denne.
Suppleanten indtræder i repræsentantskabet ved en ordinær repræsentants fravær.
Dersom man udtræder af lokalbestyrelsen, udtræder man også af repræsentantskabet.
Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted til alle poster. Ved fravær på valg-tidspunktet skal der foreligge skriftligt tilsagn.
Navn og hjemsted

§ 11 a Lokalforeningens navn er FBU Forældrelandsforeningen, xx, f.eks. Jylland, Nord.
Såfremt lokalforeningen dækker en region forslås, at lokalforeningens navn skal være
FBU Forældrelandsforeningen, Region xx.
Lokalforeningen er hjemmehørende på foreningens kontoradresse eller lokalforman-dens hjemadresse (kommune).
Lokalforeningen er en lokalafdeling af FBU ForældreLANDSforeningen.

Formål
§ 11 b Se § 2, svarende til landsforeningen.

Medlemmer
§ 11 c Se § 3, svarende til landsforeningen.

Bestyrelse og medlemmer til repræsentantskabet
§ 11d Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Blandt bestyrelsen og suppleanter i denne vælges, jfr. § 11, et antal repræsentanter samt 1 suppleant til Landsforeningens repræsentantskab.
Valgene gælder for en 2 årig periode.
På lige årstal vælges: På ulige årstal vælges:
formand næstformand
kasserer
1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelses suppleant 1 bestyrelses suppleant
1 revisor 1 revisor
1 revisorsuppleant
Hovedregel:
1 repræsentant til repræsentantskabet 1 repræsentant til repræsentantskabet
1 suppleant til repræsentantskabet
En lokalforening, der efter godkendelse dækker et område svarende til en region:
2 repræsentanter til repræsentantskabet 1- 3 repræsentanter til repræsentantskabet,
1 suppleant til repræsentantskabet jfr. § 11
Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle fremmødte ordinære medlemmer, der har betalt kontingent til Landsforeningen.
Dog kan støttemedlemmer og medlemmer fra andre lokalforeninger vælges til poster som revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Lokalforeningens vedtægter er standardvedtægter og kan ikke fraviges uden godken-delse af Landsforeningens repræsentantskab.
Uoverensstemmelse i lokalforeningen om tolkning af vedtægterne kan af lokalbe-styrelsen forelægges repræsentantskabet til endelig afgørelse.

Regnskab og økonomi
§ 11 e Lokalforeningen hæfter med sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.
Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret. Foreningsmidler indsættes på giro/ bank. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer.
De valgte revisorer skal foretage ordinær revision og kan foretage uanmeldt kasse-eftersyn.
Lokalforeningen får andel af de til Landsforeningen indbetalte kontingentmidler iflg. § 4. Der må ikke opkræves ekstra kontingent for medlemmerne i lokalforeningen.
Dersom lokalforeningens regnskab ikke revideres af ekstern revisor, kan Landsfore-ningen udpege en person, som er forpligtet til at gennemgå lokalforeningens regn-skabsmateriale.
Generalforsamlingen

§ 11 f Lokalforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed, og den er beslutnings-dygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Valg skal være skriftlige, dersom blot et medlem forlanger det.
Stemmeberettiget på lokalforeningens generalforsamling er alle fremmødte ordinære medlemmer, der kan forevise gyldigt betalt medlemskab.
Genvalg kan finde sted på alle poster. Ved fravær skal der foreligge skriftligt tilsagn. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
8 dage før afholdelsen.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1) Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere
2) Årsberetning
3) Regnskab
12
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen
6) Valg til repræsentantskabet
7) Eventuelt.
Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling skal lokalforeningens årsberetning, regnskab, bestyrelsesliste samt navne på lokalforeningens repræsentanter til repræ-sentantskabet indsendes til landsforeningen, ved FBU’ s sekretariat.
Ekstraordinær generalforsamling

§ 11 g Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når flertallet af bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettige medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og der kan forlanges skriftlig afstemning som ved den ordinære generalforsamling.

Ændring af vedtægterne
§ 11 h Til ændring i nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et ordinær repræsentantskabsmøde i Landsforeningen.

Opløsning af lokalforeningen
§ 11 i Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal fremsættes på en ordinær generalforsamling.
Vedtages forslaget efter reglen om vedtægtsændringer (2/3 flertal) skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalforeningens opløsning er eneste punkt på dagsorden. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Lokalforenings midler ved opløsning

§ 11 j Ved eventuelt opløsning af lokalforeningen overgår lokalforeningens midler til Landsforeningen.
Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver.

Ikrafttrædelse
§ 12 Vedtægterne blev ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.05 2002.
Vedtaget ændringer § 1 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den 04.05.2003.
Vedtaget ændringer §§ 3, 6, 11, 13 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den 28.05.2005.
Vedtaget ændringer i §§ 3, 6, 6 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den 20.05.2006.
Vedtaget ændringer i §§ 11, 11 a, 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den 12.05.2007.
Vedtaget ændringer i §§ 6 d samt 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Odense den 28.5.2011.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu